Utile

REZUMAT linie de finanțare POC 3.1.1 (COVID-19) - Grant investiții

0. Denumirea

Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID - 19.

              1.Cine poate cere finanțare

IMM (inclusiv microîntreprinderile) care au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an la data depunerii cererii de finanțare, au înregistrat profit operațional din activitatea curentă în anul 2018 sau 2019 și nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.

  1. Pentru ce poate cere finanțare

    2.1. Activitate (coduri CAEN)

Domeniile de investiție (domeniu curent sau un domeniu diferit de activitate): industria alimentară, industria auto si servicii specifice auto, energie si echipamente pentru eficiență energetică, construcții, servicii de transport, servicii de îngrijire și întreținere corporală, servicii de reparații și întreținere, turism/restaurante, confecții metalice/lemn/mobilier, confecții textile, industria farmaceutică și echipamente medicale, industrii creative, servicii de educație, servicii de sănătate, comerț.

Lista coduri CAEN eligibile – anexa 3 la OUG nr. 130/2020.

Este probabil că se poate solicita finanțare pentru un singur cod CAEN.

În cazul unui proiect care presupune solicitarea finanțării pentru activarea într-un domeniu nou de activitate, este posibil să se solicite ca aceasta să fie autorizată la data depunerii cererii de finanțare.

    2.2. Tip investiție

Extindere capacități de producție/prestări servicii existente, realizare de unități noi de producție/prestări servicii, reabilitarea/modernizarea unităților de producție/prestare servicii existente.

   2.3. Cheltuieli finanțate:

2.3.1. Amenajarea terenului, asigurarea utilităților necesare obiectivului, proiectare și asistență tehnică, lucrări de construcții-instalații, echipamente/utilaje, dotări, active necorporale, activități obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului, audit financiar, activități de internaționalizare.

Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

Este posibil să fie eligibile și urmatoarele cheltuieli:

2.3.2. În domeniu serviciilor de transport: reabilitare/modernizare/extindere depouri pentru mijloacele de transport, achiziția de mijloace de transport persoane și mărfuri necesare desfășurării activității (cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor destinate activităților administrative), dotarea cu echipamente/tehnologii pentru îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

2.3.3. Achizițiile de terenuri (în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului) și/sau de construcții.

  1. Valori pentru finanțarea nerambursabilă

3.1. Limite în care trebuie să se încadreze valoarea totală a proiectului

Valoare minimă eligibilă a unui proiect, în condițiile unei finanțări de maxim 85%, este de 58.824 euro.

Valoare minimă eligibilă a unui proiect, în condițiile unei finanțări de maxim 70%, este de 71.429 euro.

3.2. Procente de finanțare nerambursabilă din total cheltuieli eligibile

Pentru regiunile NV, NE, V, C, SM, S, SV - maxim 85%

Pentru regiunea Bucuresti-Ilfov - maxim 70%

3.3. Limite ale valorii finanțării nerambursabile

Minim 50.000 euro – maxim 200.000 euro

  1. Criterii de selecție a proiectelor pentru finanțare

Conform anexei 4 la OUG nr. 130/2020

Accent pe rata cofinanțării (punctaj maxim pentru minim 35% cofinanțare) și pe raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior (punctaj maxim pentru raport ≤ 3). Punctaj suplimentar pentru domeniile de activitate în care în anul 2019 importurile au fost mai mari decât exporturile și au avut o contribuție la soldul negativ al balanței comerciale (conform INS).

Criteriile de selecție este posibil să fie modificate, caz în care se va pune accent pe: situația financiară a firmei în anul anterior, pe raportul dintre profitul net și valoarea finanțării nerambursabile solicitate, pe numărul de angajați existenți la data depunerii cererii de finanțare. Punctaj suplimentar pentru domeniile de activitate în care în anul 2019 importurile au fost mai mari decât exporturile și au avut o contribuție la soldul negativ al balanței comerciale (conform INS).

Criterii de departajare (aplicate în această ordine și care e posibil să fie modificate până la data publicării ghidului solicitantului în forma finală): procentul cofinanțării, valoarea cifrei de afaceri previzionate și ordinea înscrierii în aplicație.

  1. Perioada de depunere a proiectelor

- Etapa 1: crearea contului de utilizator în aplicație, începând cu 15.09.2020, etapă care se poate realiza oricând pănă la finalul perioadei de depunere a cererilor de finanțare.

- Etapa 2: depunerea cererii de finanțare propriu-zise în aplicație, care va fi deschisă timp de 10 zile lucrătoare, cu posibilitate de prelungire până la epuizarea bugetului (estimăm că va fi între 28 septembrie – 30 octombrie 2020)

  1. Alte detalii importante

6.0. Codul CAEN pe care se realizează investiția trebuie să fie autorizat la momentul depunerii cererii de finanțate.

6.1. Sustenabilitatea proiectului și desfășurarea activității se asigură pe o perioadă de minim 3 ani, iar cifra de afaceri planificată a se obține prin implementarea proiectului se realizează în cuantum de minimum 50% în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate.

6.2. Alocarea nerambursabilă se repartizează pe regiuni dupa cum urmează: 15% pentru regiunea București-Ilfov și 85% pentru celelalte 7 regiuni, astfel:

tab2

6.3. Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea cererilor de plată/rambursare) este de cel mult 12 de luni şi se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului.

6.4. Nu sunt eligibile proiectele care au ca obiect sedii de birouri sau alte activități destinare închirierii de birouri/concesionare sau alte forme de valorificare ale acestora.

6.5. Investițiile pot să fie complementare cu investițiile finanțate din Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală.

6.6. Cheltuielile eligibile se vor putea deconta prin mecanismul cererilor de plată/rambursare.

6.7. Cererea de finanțare se va putea depune în sistemul electronic cu semnătura electronică calificată a reprezentantului lega/împuternicit. Contractele de finanțare se vor semna cu semnătura electronică calificată a reprezentantului lega/împuternicit.

6.8. Beneficiarii grantului pentru investiții de pot solicita și grant pentru capital de lucru.

6.9. Termenul maxim de depunere a cererilor: 30.10.2020.

6.10. Este posibil ca dovada existenței confinanțării să se solicite la depunerea cererii de finanțare.

  1. Procente și/sau valori maxime eligibile pentru cheltuieli de consultanță și/sau proiectare (eventual pe etape):

7.1 Nu se precizează procentul maxim pentru aceste tipuri de cheltuieli. Serviciile de consultanță eligibile includ: consultanță pentru elaborarea tuturor documentațiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii de finanțare), consultanță în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și/sau servicii de asistență juridică pentru realizarea achizitiilor publice.

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român