Utile

REZUMAT linie finanțare POR P.I.2.2 – apel 2 2020 – final

0. Denumire

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

  1. Cine poate cere finanţare

1.1. Întreprinderi mijlocii non-agricole — pentru implementare în mediul rural și urban

1.2. Întreprinderi mici non-agricole — pentru implementare în mediul urban

Solicitanții eligibili menționați (înființați în baza Legii nr. 31/1990 sau în baza Legii nr. 1/2005) trebuie să dețină istoric financiar de minim 1 an fiscal integral (înființată cel târziu în 3 ianuarie 2019), nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior (cu excepția perioadei în care a fost decretată stare de urgență conform Decretului Președintelui României nr. 1/16.03.2020), să fi înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

  1. Pentru ce poate cere finanţare

2.1. Activitate (coduri CAEN)

Anexa 2 la Ghidul specific.

O investiție poate viza una sau mai multe clase (coduri) CAEN, în condițiile în care acestea sunt complementare, respectiv sunt aferente aceleiași activități/ aceluiași flux de producție.

2.2.Tip de investiție.

Realizarea unei investiții inițiale, respectiv:

- Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție.

- Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu aferent domeniului de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție.

- Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție.

2.3. Cheltuieli finanţate:

2.3.1. Ajutor de stat regional pentru investiții pentru:

- Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii.

- Dotarea cu active corporale, necorporale (maxim 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale).

2.3.2. Ajutor de minimis (total cumulat în 3 ani fiscali consecutivi = maxim 200.000 euro) pentru:

- Proiectare și inginerie (cu excepția cheltuielilor cu elaborarea SPF/SF/DALI/PT), consultanță, asistență tehnică

- Cheltuieli cu informarea și publicitatea (în limita a 5.000 lei fără TVA).

  1. Valori pentru finanţarea nerambursabilă

3.1. Limitele în care trebuie să se încadreze valoarea  totală a proiectului

Valoare minimă eligibilă a unui proiect, în condițiile unei finanțări de maxim 70%, este de 2.142.900 euro.

Valoare minimă eligibilă a unui proiect, în condițiile unei finanțări de maxim 45%, este de 3.333.400 euro

3.2.Procente de finanţare nerambursabilă din total cheltuieli eligibile

3.2.1 Ajutor regional

Întreprinderi mijlocii = maxim 60%.

Întreprinderi mici = maxim 70%.

wqsedq

3.2.2 Ajutor de minimis = maxim 100%

3.3. Limite ale valorii finanţării nerambursabile

Minim 1.500.000 euro – maxim 6.000.000 euro

  1. Criterii de selecţie a proiectelor pentru finanţare

Accent mare pe situația financiară a firmei în 2019

Recomandăm un punctaj autoevaluat al proiectului de minim 80 de puncte.

  1. Perioada de depunere a proiectelor

30.10.2020, ora 12,00 – 30.11 2020, ora 12,00

  1. Alte detalii importante

6.1. Cererile de finanțare sunt verificate și evaluate (etapă unică) în ordinea depunerii. Vor fi selectate, pentru etapa precontractuală, cererile de finanțare conforme și eligibile care obțin cele mai mari punctaje, în limita bugetulului disponibil pentru acest apel. Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.

6.2. Termenul limită în care poate fi semnat contractul de finanțare este 31 decembrie 2020, conform Regulamentului UE 651/2014, precum și cu harta ajutoarelor regionale aferente perioadei 2014 – 2020 pentru România.

6.3. Dovada capacității financiare trebuie demonstrată în perioada precontractuală prin extras de cont bancar (curent, de depozit), linie/contract de credit emise de o instituție de credit, scrisoare de confort și trebuie să acopere cel puțin 20% din contribuţia proprie totală a solicitantului (contribuția la valoarea eligibilă și valoarea neeligibilă a proiectului), mai puțin TVA aferentă proiectului.

6.4. În contextul definirii investiției inițiale, ”unitate” are înțelesul de ”unitate de producție/prestare servicii”, nu de entitate juridică. Unitatea este orice loc fix, de afaceri sau de investiție, care servește activității unei întreprinderi. Unitatea individuală trebuie să fie autonomă, să nu se bazeze pe resurse tehnice comune cu o unitate existentă și să nu fie doar o extindere simplă a capacității de producție a unei unități existente. O unitate ar trebui să fie separată spațial, organizațional și funcțional și să fie caracterizată printr-un grad ridicat de autonomie.

6.5 În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor.

6.6. Pentru investiții care includ lucrări de construcție pentru care este necesară autorizație de construire nu se acceptă ca la data depunerii cererii de finanțare sau pe perioada de evaluare, imobilul (clădire sau teren) să fie ipotecate.

6.7. Alocarea financiară națională de 150.000.000 euro pentru această linie de finanțare, repartizată pe regiuni ar ajunge pentru un număr de proiecte cu valoare eligibilă minimă (care ar solicita, fiecare, doar 1.500.000 euro sau foarte aproape de această valoare) astfel:

tab

6.8 Conform condițiilor contractuale, în maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare beneficiarul are obligația demarării achiziției majoritare (construcții sau echipamente). Astfel recomandăm ca documentația tehnică în cazul lucrărilor de construcție să fie într-un stadiu avansat, astfel încât să se poată obține autorizația de construire în cel mult 4 luni de la semnarea contractului de finanțare (estimată a se realiza în perioada decembrie 2020 – februarie 2021).

  1. Procente și/sau valori maxime eligibile pentru cheltuieli de consultanță și/sau proiectare (eventual pe etape):

Nu sunt limitate decât de valoarea maximă a cheltuielilor de minimis.

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român