Utile

Încadrarea în muncă a străinilor în România

Străinii cu ședere legală pe teritoriul României pot fi încadrați în muncă în baza avizului de angajare obținut de angajatori.

Dreptul de ședere se acordă în baza permisului de ședere temporară, care are durata limitată la perioada pentru care s-a acordat sau în baza permisului de lungă ședere, cu valabilitate de 5 ani sau 10 ani în cazul străinilor membri de familie ai cetățenilor străini.

Străinilor intrați în România în scopul încadrării în muncă, li se prelungește dreptul de ședere temporară în scop de muncă, dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților, din care rezultă că salariul este cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut.

Avizul de angajare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări și dacă sunt îndeplinite condiţiile generale şi condiţiile speciale prevăzute în funcţie de tipul de lucrător.

SFAT AIM: Nu angajați un număr mare de cetățeni străini odată fără ca, în prealabil, să îi „vedeți la lucru” în țara de unde provin!

 1. Condiții generale
  1. angajatorul persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală desfăşoară pe teritoriul României activităţi compatibile cu funcţia pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului. Pentru a dovedi îndeplinirea acestei condiții, angajatorul trebuie să depună următoarele documente:
   1. certificatul de înmatriculare sau înregistrare în registrul comerţului ori certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie şi în original.
   2. certificatul constatator din care să rezulte că în registrul comerţului sau, după caz, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor nu au fost înregistrate menţiuni privind deschiderea procedurii falimentului.
  2. angajatorul are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii. Acest lucru se realizează prin prezentarea de către angajator a certificatului de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional ori, după caz, domiciliul angajatorului, privind achitarea obligaţiilor către bugetul de stat la sfârşitul trimestrului încheiat anterior depunerii cererii.
  3. angajatorul nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul penal; Se depune în acest sens cazierul judiciar.
  4. angajatorul nu a fost sancţionat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanţă, art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii sau potrivit art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare, în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii.
  5. contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă stabilit potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) nu a fost epuizat; Contingentul anual este stabilit prin hotărâre a guvernului. Pentru anul 2018, a fost aprobat inițial un contingent de 7.000 de lucrători, iar ulterior a fost suplimentat cu 8.000 de lucrători.
  6. străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă îndeplineşte următoarele condiții:
   1. posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român.
   2. pe numele său nu sunt introduse semnalări în Sistemul informatic național de semnalări în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român.
   3. pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul de informații Schengen în scopul refuzului intrării.
   4. nu prezintă un pericol pentru apărarea și securitatea națională, ordinea, sănătatea ori morala publică.
   5. nu a încetat dreptul de ședere stabilit prin viză sau permisul de ședere.
   6. pe numele străinului nu a fost introdusă alertă privind refuzul eliberării vizei în Sistemul informatic integrat pe probleme de migrație, azil și vize.
   7. nu există motive să se considere că viza este solicitată în scopul migrării ilegale.
   8. nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002:
    1. sunt semnalați de organizații internaționale la care România este parte, precum și de instituții specializate în combaterea terorismului că finanțează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism.
    2. există indicii că fac parte din grupuri infracționale organizate cu caracter transnațional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri.
    3. există motive serioase să se considere că au săvârșit sau au participat la săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii ori a unor crime de război sau crime contra umanității, prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.
 2. Condiții specifice
  1. Lucrători permanenți:
   1. angajatorul a depus diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetăţean român, de către un cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, de către un cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României, exceptând funcția de administrator de societate comercială. Documente necesare:
    1. organigrama angajatorului cu precizarea funcţiilor ocupate şi vacante.
    2. adeverinţa cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional angajatorul.
    3. dovada publicării într-un cotidian de largă circulaţie din România a cel puţin unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant. În situaţia în care există forţă de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, angajatorul trebuie să facă dovada publicării a cel puţin 3 anunţuri consecutive pentru ocuparea locului de muncă vacant.
    4. copia procesului-verbal întocmit de angajator cu privire la selecţia realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunţului/anunţurilor prevăzut la pct. 3.
   2. angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe durată nedeterminată sau determinată. Pentru îndeplinirea acestei condiții, angajatorul trebuie să prezinte o copie a ofertei ferme de angajare.
   3. străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României. Documente necesare:
    1. curriculum vitae al străinului, împreună cu următoarele documente:
     1. atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituţii de învăţământ acreditate în România.
     2. copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii.
     3. copiile documentelor care atestă obținerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării locului de muncă vacant, traduse şi legalizate în condiţiile legii, atunci când este cazul.
    2. documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul.
    3. cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine ori reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.
  2. Lucrători sezonieri:
   1. angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor. Angajatorul va prezenta oferta fermă de angajare, care trebuie să conțină următoarele documente:
    1. locul şi felul muncii.
    2. durata contractului.
    3. salariul şi periodicitatea plăţii acestuia.
    4. programul de lucru pe săptămână sau lună.
    5. durata tuturor concediilor plătite.
    6. data începerii activității, dacă este posibil.
    7. alte condiții de muncă relevante.
   2. străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru ocuparea acelui loc de muncă. Acte necesare:
    1. curriculum vitae al străinului.
    2. documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul.
   3. lista sectoarelor ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor se stabileşte, prin raportare la Clasificarea activităţilor din economia naţională, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.
   4. în cazul în care angajatorul intenţionează să asigure, fără plată, cazarea lucrătorului sezonier, cererea pentru eliberarea avizului de angajare trebuie să fie însoţită de declaraţia autentificată a angajatorului privind asigurarea condiţiilor de cazare, de natură să asigure un nivel de trai adecvat pentru străinul în cauză pentru toată durata şederii preconizate, la care se anexează documentul care atestă că angajatorul este titularul dreptului de proprietate sau de folosinţă a locuinţei din România unde urmează a fi asigurată cazarea.
   5. în cazul în care angajatorul intenţionează să asigure, contra cost, condiţii de cazare de natură să asigure un nivel de trai adecvat lucrătorului sezonier, cererea pentru eliberarea avizului de angajare trebuie să fie însoţită de un contract de închiriere, care să facă dovada că străinul în cauză dobândeşte dreptul de folosinţă a unei locuinţe pe teritoriul României pentru toată durata şederii preconizate, în schimbul plăţii unei chirii, al cărei cuantum nu este excesiv în raport cu salariul net prevăzut în oferta fermă de angajare şi cu calitatea cazării, şi care nu este reţinută automat din salariu.

c. Lucrători transfrontalieri:

Avizul de angajare pentru lucrători transfrontalieri se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, a unui străin, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv.

Condiții specifice:

   1. angajatorul intenţionează să încadreze în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată, un străin, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv. Acte necesare:
    1. copia ofertei ferme de angajare.
    2. copia documentului de identitate, valabil, al străinului.
   2. străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare în România pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.
    1. curriculum vitae al străinului.
    2. documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul.
    3. cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine sau reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.

Cererea pentru eliberarea avizului de angajare se depune de către angajatorul/beneficiarul prestării de servicii la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări în a cărei rază de competenţă îşi are sediul angajatorul/beneficiarul prestării de servicii.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazurile în care, pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de obţinere a avizului de angajare, sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Refuzul eliberării avizului de angajare se comunică în scris angajatorului/beneficiarului prestării de servicii împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii, de către Inspectoratul General pentru Imigrări, prin formaţiunile sale teritoriale.

Refuzul eliberării avizului de angajare poate fi contestat la curtea de apel în a cărei rază de competenţă se află formaţiunea teritorială care a dispus această măsură, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

La eliberarea avizelor de angajare, angajatorul/beneficiarul prestării de servicii plăteşte un tarif în lei, echivalent a 200 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii.

Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri, angajatorul plăteşte un tarif în lei, echivalent a 50 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii.

Cetățenilor moldoveni li se aplică aceleași reguli, cu excepția cetățenilor moldoveni care au cetățenia română.

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2023 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român